De VSC als vereniging voor theater en fonds voor cultuur voelt zich al bijna 200 jaar sterk betrokken bij de podiumkunsten in ’s-Hertogenbosch en directe omgeving. Dat uit zich niet alleen in het organiseren van voorstellingen voor de leden, maar ook door het ondersteunen van uiteenlopende initiatieven op het terrein van de podiumkunsten voor de inwoners van de stad.

Doelstellingen
Met een focus op podiumkunsten wil de VSC zich richten op toneel-, dans-, muziekvoorstellingen in de ruimste zin van het woord, kortom alles wat op een podium wordt uitgevoerd. De beperkte financiële middelen van de vereniging worden globaal gelijk verdeeld over de twee hoofdcategorieën: toneel/theater en muziek (orkest en/of zang). Bij subsidieaanvragen hebben voorstellen die betrekking hebben op de ontwikkeling van jong talent bijzondere aandacht. Ook wil de VSC graag zoveel mogelijk verschillende maatschappelijke groeperingen betrekken bij podiumkunst.

Meestal heeft de ondersteuning de vorm van een donatie of garantiesubsidie voor een bepaalde voorstelling waarbij steeds gekeken wordt of er de mogelijkheid bestaat dat (een deel van) onze leden de uitvoering kunnen bijwonen. Een garantiesubsidie geeft de organisatie de zekerheid van een zeker bedrag als de opbrengst van bijvoorbeeld de kaartverkoop tegenvalt. Daarmee wordt het risico voor de organisatie lager.

Ook is het mogelijk dat de ondersteuning bestaat uit de afname van een bepaald aantal kaarten ten behoeve van de leden van de VSC, waardoor een bepaalde omzet kan worden gegarandeerd. In uitzonderlijke gevallen kan een hele voorstelling worden uitgekocht, die dan exclusief voor de leden toegankelijk is.

Beoordelingscriteria
Hieronder vindt u onze beoordelingscriteria voor projectaanvragen. Lees ze goed door voordat u een aanvraag indient. Lees ook eerst onze doelstellingen. Bij de beoordeling van een aanvraag tot ondersteuning spelen de volgende criteria een rol:

Algemene criteria m.b.t. de aanvrager

 • Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals verenigingen en stichtingen.
 • Aanvragen kunnen niet namens een derde partij worden ingediend.
 • Aanvrager heeft een onafhankelijk bestuur met ten minste drie leden.
 • Aanvragen van organisaties die grotendeels door de overheid worden gefinancierd, worden extra kritisch bekeken. Activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de overheid (gemeente, provincie en het rijk) vallen, komen niet voor financiering in aanmerking.
 • De financiële positie van de aanvrager wordt meegewogen. Aanvrager dient inzicht te geven in financiële gegevens van de organisatie. Er worden geen bijdrage verstrekt aan organisaties die zelf ruim over vrije financiële middelen beschikken.
 • De Vereniging Societeit Casino vertrekt geen bijdragen aan serviceclubs en substantieel fondsenwervende instellingen met CBF-keurmerk.

Algemene criteria m.b.t. het te ondersteunen project

 • Uitsluitend projecten met een focus op podiumkunsten (t.w. toneel, dans, en muziek in de ruimste zin van het woord) komen voor ondersteuning in aanmerking.
 • Het project dient te maken te hebben met ’s-Hertogenbosch of directe omgeving.
 • Er worden geen bijdragen verleend voor activiteiten vallend binnen het reguliere takenpakket van de betreffende organisatie zoals exploitatiekosten, instandhoudingskosten van een organisatie (zoals secretariaats- of bestuurskosten) of kantoorbenodigdheden.
 • Er worden geen bijdragen verleend ten behoeve van commercieel gerichte activiteiten.
 • Bij voorkeur worden projecten ondersteund, die zonder de ondersteuning niet of nauwelijks kunnen worden gerealiseerd.
 • De aanvraag dient in beginsel drie maanden voor de beoogde datum van uitvoering ingediend te worden;
 • Uitbetaling van een toegezegde subsidie vindt niet eerder plaats dan nadat de gehele financiering rond is.
 • De VSC financiert projecten met een begin en eind.
 • Tenminste 75% van de begroting van het project moet gedekt zijn uit andere gelden, dat wil zeggen gelden die niet afkomstig zijn van de VSC.
 • Naast de VSC dient tenminste één andere sponsor zijn medewerking toe te zeggen.
 • Van deelnemers aan een activiteit en van aanvragers wordt, indien haalbaar, een redelijke eigen bijdrage verwacht.
 • De beoordeling van de subsidieaanvraag vindt mede plaats op basis van de statutaire doelstellingen van de VSC.
 • Aanvragers van een subsidie worden aangemoedigd na te denken over de vraag of en zo ja hoe zij (leden van) de VSC bij hun project kunnen betrekken.

Een aanvraag indienen
Om aanvragen zo goed mogelijk te beoordelen en te vergelijken met andere aanvragen, verzoekt het bestuur van de VSC de aanvragers gebruik te maken van het aanvraagformulier. Daarbij zijn de bijlagen, zoals de beschrijving van het project en de begroting, van groot belang.

Aangezien het bestuur van de vereniging regelmatig maar niet heel frequent vergadert is het van belang de aanvraag tijdig in te dienen. Aanvragen met betrekking tot voorstellingen, die al plaats hebben gevonden voor datum van de indiening van de aanvraag, worden in ieder geval niet in behandeling genomen.