Vereniging Sociëteit Casino

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vereniging Sociëteit Casino (VSC) verwerkt van haar leden, donateurs, of andere geïnteresseerden. Er is een Europese verordening vastgesteld die sinds 25 mei 2018 in de plaats is gekomen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verordening is bekend onder de titel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is bindend voor alle organisaties of bedrijven die gegevens opslaan of verwerken, die tot een natuurlijk persoon te herleiden zijn. De VSC valt hier ook onder. Algemeen uitgangspunt is dat personen door de betreffende organisatie geïnformeerd moeten worden over de registratie. Indien u lid wordt van de VSC, of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Vereniging Sociëteit Casino te ’s-Hertogenbosch ǀ telefoonnummer 06 28 28 1345 ǀ KvK 40218871 De ledenadministratie is bereikbaar via mailadres vsc@vsc-db.nl. Als privacy officer fungeert de uitvoerend secretaris mevr. L. Henderson.

2. Welke gegevens verwerkt de VSC en voor welk doel?
2.1
In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor en achternaam, initialen, geboortedatum, geslacht
  • ingangsdatum van lidmaatschap
  • adresgegevens (eventueel postadres)
  • telefoonnummer, e-mailadres
  • bankrekeningnummer, handtekening

2.2 De VSC verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor het aan- en afmelden voor voorstellingen, lezingen en de algemene ledenvergadering, voor de verstrekking van door u aangevraagde informatie en de afhandeling daarvan en voor de verzending van de nieuwsbrieven
b) Naam, bankrekeningnummer en handtekening wordt gebruikt om automatische betalingen van het lidmaatschapsgeld en kosten van bijzondere voorstellingen af te wikkelen.

2.3 Het is mogelijk dat u niet over een mailadres beschikt, dit niet wenst te verstrekken of dat u niet langer toestaat dat de VSC dit gebruikt. In dat geval zal mogelijk niet alle informatie van de VSC u bereiken.

3. Bewaartermijnen
De VSC verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap. Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens geschoond.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de VSC passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. De gegevens worden bewaard in een gerenommeerd “in the cloud” systeem. Alleen de secretaris en de uitvoerend secretaris hebben toegang tot dit systeem.

4.2 Formulieren met naam en handtekening voor de automatische bankoverschrijvingen worden bewaard ten huize van de uitvoerend secretaris in een afgesloten kast.

4.3 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de VSC geen gebruik van diensten van derden, m.u.v. de diensten van de accountant. Met de accountant is hierover een verwerkingsovereenkomst opgesteld die voldoet aan de eisen van de AVG.
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de secretaris van de VSC kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De VSC zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris.
5.3 Indien uw klachten hebt over de wijze waarop de VSC uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur van de VSC.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan: vsc@vsc-db.nl.
6. Verstrekking van gegevens aan derden
Het bestuur van de VSC verstrekt of verkoopt geen gegevens van leden aan derden.
7. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan bij bestuursbesluit worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.